Datum: 18.07.2016.

Na osnovu odluke predsjednika skupštine preduzeća "Bajra" d.o.o objavljuje:

JAVNI OGLAS

O prodaji nekretnina u vlasništvu "Bajra" d.o.o i Bajra Ugostiteljtvo. Prodavač nekretnina "Bajra" d.o.o i Bajra ugostiteljstvo navedenih u narednom tekstu prodaje:

1. Objekat trenutno Raiffeisen Bank d.d. stambeno poslovna zgrada-objekat koja se sastoji od, prizemlja u ulici Konatur bb, po zk. ulošku broj 139 "E“, u katastarskoj općini Travnik. Vlasništvo i posjed 1/1 "Bajra" d.o.o.

2. Stan (Slavinovići), broj 2 u Lameli 1 na drugom spratu u stambeno poslovnom objektu “Po+Pr+6+Pot“ naselje Slavinovići Ušće u Tuzli,. Vlasništvo i posjed 1/1 "Bajra" d.o.o.

3. Stan (Donja Vogošća), Donja Vogošća, Lamela C, nisko prizemlje, stan C1 po zk. ulošku broj 7730, Zemljoknjižni ured Sarajevo. Vlasništvo i posjed 1/1 "Bajra" d.o.o.

4. Stan (Donja Vogošća), Donja Vogošća posebni dio stambenog objekta kolektivnog stanovanja Solaris objekat Lamela A, etaža ¾ ulaz A, stan A13, upisan u zk. uloška broj 7690 k.o. SP_Donja Vogošća, u zemljoknjižnom uredu općina Sarajevo. Vlasništvo i posjed 1/1 "Bajra" d.o.o.

5. Stan (Donja Vogošća), posebni dio stambenog objekta kolektivnog stanovanja Solaris objekat L, Lamela C, etaža , ulaz C, stan C 20, po zk. ulošku broj 7749 u zemljoknjižnom uredu općina Sarajevo. Vlasništvo i posjed 1/1 "Bajra" d.o.o.

6. Zemljište i kuća (Slimena), Travnik odgovara označena kao kč broj 193/4 kućište sa dvorištem i kućom (kp br 14) upisano u zk. Vlasništvo i posjed 1/1 "Bajra" d.o.o. Vlasništvo i posjed 1/1 "Bajra" d.o.o.

7. Poslovni prostor (Travnik- kod zelene pijace), Čabruša, Travnik po zk. ulošku broj 1466, katastar Travnik. Vlasništvo i posjed 1/1 "Bajra" d.o.o.

8. Stambeno – poslovni objekat Sparkasse bank i kućište, Ulica Bosanska 121, Travnik, katastar Travnik, po zk ulošku broj 148 "E“. Vlasništvo i posjed 1/1 "Bajra" d.o.o.

9. Stambeno- poslovni ( Novo Sarajevo ,Preko puta "Avaza“) , površine 6000m2 ( stan 3000 m2, poslovni prostor 3000 m2) po zk. ulošku 10987.

10. Kuća i zemljište, Polje Slavka Gavrančića bb, Travnik, po zk ulošku broj 1887 i 1888. Vlasništvo i posjed 1/1 "Bajra" d.o.o.

11. Kuća (Travnik), Poturmahala, po ulošku broj 172 "E“, katastar Travnik. Vlasništvo 1/1 "Bajra" d.o.o.

12. Stan (Vogošća), ulica Spasoja Blagovčanina 37, po ulošku broj 181, općina Vogošća, zamljišne knjige Općinskog suda u Sarajevu. Vlasništvo 1/1 "Bajra" d.o.o.

13. Stan (Travnik), Konatur broj 8, po ulošku broj 43 "E“, katastar Travnik. Vlasništvo 1/1 "Bajra" d.o.o.

14. Kuća (Pofalići), Humska broj 4, Sarajevo, Katastar Općine Novo Sarajevo, po ulošku broj 1160. Vlasništvo i posjed 1/1.

15. Kuća (Dolac), Dolac na Lašvi, po ulošku broj 2189 , Katastarska općina Travnik. Vlasništvo i posjed 1/1 "Bajra" d.o.o (kompleks poljoprivredno-gradsko zemljište i štala)

16. Zemljište i štala (Kutanja), Kutanja bb Donji Vakuf, po zk. ulošku broj 4735, Kastarska općina Donji Vakuf. Vlasništvo 1/1 "Bajra" d.o.o.

17. Hotel "Lipa“ (Travnik), Bosanska bb, po zk ulošku broj 108, Katastarska općina Travnik. Vlasništvo 1/1 "Bajra" d.o.o.

18. Bajra ugostiteljstvo (Travnik), Vezirska bb, po zk. ulošku broj 20, Katastarska općina Travnik. Vlasništvo 1/1 "Bajra" Ugostiteljtsvo.

Zaniteresirana lica, koja dostave ponudu po sistemu viđeno-kupljeno mogu sve nekretnine obići i vidjeti do 15.08.2016. godine pod uslovom da svoj obilazak najave putem emaila bajra@bih.net.ba za gospodina Kalbić Irnesa.

Razgledanje nekretnina može se vršiti radnim danima u vrijeme od 08:00 - 15:00 sati.

Sve prigovore u vezi sa razlikama u površinama i slično biti će upućene prije zaključivanje konačnog ugvora o kupoprodaji.

Lica koja dostave prijavu za kupovinu smatrat će se da su upoznati sa svim činjenicama oko kupoprodaje navedenih nekretnina.

Uplata ugovorenih cijena će se vršiti isključivo uplatom na Ž-R: 1610550005810041 "Bajra" d.o.o.